loader image

ผลไม้ทุกกล่องมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่!

ในแต่ละกล่องผลไม้ของเราจะมีธีมและเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เสมือนกับการ

ผจญภัยที่จะพร้อมจะเปิดโลกและมุมมองใหม่เกี่ยวกับผลไม้

ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของทีมไนน์ฟรุตส์ ตั้งแต่การเลือก ตัดแต่ง ตกแต่ง ลำดับการทาน

ผลไม้ รวมถึงของตกแต่งและของที่ระลึกในแต่ละกล่องอีกด้วย

error: Content is protected !!